Νέες διεργασίες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σε βιοαντιδραστήρες μεμβρανών

[New processes for fouling control in membrane bioreactors]

Το έργο υλοποιείται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και Περιφερειών σε μετάβαση ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έργο 11ΣΥΝ_8_1084.

Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για τον έλεγχο της έμφραξης στους βιοαντιδραστήρες μεμβρανών, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό μεθόδων:
Α) Προσθήκη συγκεκριμένων χημικών ουσιών, που θα ενισχύσουν της κροκίδωση και συσσωμάτωση των συστατικών που ευθύνονται για την έμφραξη, μειώνοντας έτσι τον σχηματισμό βιοφίλμ στην επιφάνεια των μεμβρανών και περιορίζοντας τον ρυθμό έμφραξής τους.
Β) Χρήση τροποποιημένων μεμβρανών με ιδιότητες κατά της έμφραξης, στις οποίες θα έχει ενισχυθεί η υδροφοβικότητα της επιφάνειάς τους.

 

Ημερολόγιο

Σύνδεση


Αποθήκευση κωδικού
loading